Rize Tarihi - Ümit Erkan
Rize Şer'iyye Sicilleri-1 1509 No'lu Sicil Metin ve Tahlil

 

 

"Rize Şer'iyye Sicilleri-1 
1509 No'lu Sicil Metin ve Tahlil"  
Kitabı ÇIKTI !!!  

Ümit Erkan
DERGAH YAYINLARI

Kadılar tarafından tutuldukları için Kadı sicilleri de denen Şer’iyye sicilleri Osmanlı tarihi çalışmalarının en önemli ve en teferruatlı bilgiler ihtiva eden kaynakları arasındadır. Kadı bugün olduğu gibi sadece yargıç değil, bulunduğu yerin en üst yöneticilerinden biri olarak aynı zamanda idari ve beledi görevleri olan, nerede ise bütün sosyal hayatı düzenleyen vakıflarla ilgilenen bir yetkilidir. Onun görev ve yetki alanlarının genişliği hesaba katıldığında şer’iyye sicillerinin muhtevasının uzanabileceği sınırları anlamak kolaylaşacaktır.

Rize şer’iyye sicilleri de hukuk ve iktisat tarihi, sosyal tarih ve mahalli tarih sahaları başta olmak üzere Rize ve civarının nüfus hareketlerinden aile yapılarına, yer adlarından kurumlara, yerleşim mahallerinden folklor ve edebiyata, tekke ve vakıflardan yollara, yaylaklara kadar birçok konuda birinci elden güvenilir bilgiler sunmaktadır.


http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=577727&sa=77162588 

 
TIMARHANELİK BİR RİZELİ

Tecennün eden ve muvakkaten Rize'de mukim Nizameddin Efendi'nin Timarhaneye kabulünün mümkün olup olmadığının bildirilmesine dair bir belge

Devamını oku...
 
RİZE REDİF TABURU

Trabzon Redif Fırkası'ndan olan Rize Redif Taburu'nun kuvvetin tezyidi için İşkodra'ya gönderilmesi ile ilgili bir belge

Devamını oku...
 
ERZURUM-RİZE YOLUNUN KEŞFİ VE İNŞASI

Erzurum-Rize yolunun keşfi ve hemen inşasına dair Trabzon vilayetinden alınan telgrafın Ticaret ve Nafia Nezareti'ne gönderilmesi ile ilgili bir belge.

Devamını oku...
 
RİZE HAPİSHANESİNİN TAMİRİ

Rize Hapishanesi'nin ciddi bir suretle tamiri yahut hüküm giymiş mahkumların diğer mahallere nakledilmesi talebi ile ilgili bir belge

Devamını oku...
 
MAĞDUR BİR RİZELİ, RİZELİ MOLLAÖMEROĞLU HACI YAHYA

Lazistan sancağında temettü vergisi tevzii esnasında mağdur olduğundan bahis ve şikayet eden Rizeli Molla Ömeroğlu Hacı Yahya'nın arzuhalinin takdim edilmesi ile ilgili bir belge.

Devamını oku...
 
RİZELİ ASKERLER İLE İLGİLİ BİR BELGE
 Rize ahalisinden bazı asker bakayalarının Sinne, Salina ve İbrail Şehbenderhaneleri'ne bedel-i nakdi ödedikleri ile ilgili bir belge

  

Devamını oku...
 
OSMANLI ARŞİVLERİNDE BULUNAN RİZE İLE İLGİLİ KAYITLAR - VII

---1233---Tarih: 02/Ca/1325 (Hicrî) Dosya No:1173 Gömlek No:69 Fon Kodu: DH.MKT.
Darülaceze hademesinden Rizeli İsmail Ağa'nın iki ay müddetle terhisinin uygun görüldüğü.

---1234---Tarih: 06/Ca/1325 (Hicrî) Dosya No:247 Gömlek No:81 Fon Kodu: Y..PRK.ASK.
Bulgaristan'dan Rumelifeneri'ne gelen Rizeli Zekeriya ve biraderi Muhsin Reis idaresindeki kayıkta bulunan silah ve

fişeklerin ele geçirildiği.

---1235---Tarih: 08/Te/1325 Dosya No:462 Gömlek No:75 Fon Kodu: ZB.
Katil fiilinden zanlı Rizeli Said bin Yakub'un Trabzon'a gönderilmesi.

Devamını oku...
 
OSMANLI ARŞİVLERİNDE BULUNAN RİZE İLE İLGİLİ KAYITLAR - VI

---1012---Tarih: 08/C /1319 (Hicrî) Dosya No:2534 Gömlek No:107 Fon Kodu: DH.MKT.
Rize'nin Kalamoz köyünde zuhur eden boya madeni imtiyazını talep eden aynı köyden Roboğlu Hurşid'in arzuhalinin

sunulduğu.

---1013---Tarih: 13/C /1319 (Hicrî) Dosya No:2536 Gömlek No:88 Fon Kodu: DH.MKT.
Rize'nin Koruloz köyünün içinden nehir geçtiği için bir mahalle halkının ayrı bir muhtar tayini talebi.

---1014---Tarih: 28/B /1319 (Hicrî) Dosya No:2554 Gömlek No:10 Fon Kodu: DH.MKT.
Kastamonu vilayetinin Akçaşehir nahiyesine evini taşıyan Rizeli Harun b. Ali'nin nakil muamelesini yaptırıp

yaptırmadığının bildirilmesi.

Devamını oku...
 
OSMANLI ARŞİVLERİNDE BULUNAN RİZE İLE İLGİLİ KAYITLAR - V

---804---Tarih: 24/S /1311 (Hicrî) Dosya No:127 Gömlek No:41 Fon Kodu: DH.MKT.
Rizeli Hacı Musa'nın bir nüfus memuriyetinde istihdam edilmesi.

---805---Tarih: 25/Ni/1311 Dosya No:458 Gömlek No:11 Fon Kodu: ZB.
Tezkiresiz olarak Dersaadet'e gelen ve burada tanıdıkları ve bir teminatları bulunmayan Rizeli Harun ve Abdullah'ın

Trabzon'a gönderilmesi.

---806---Tarih: 29/Ni/1311 Dosya No:61 Gömlek No:82 Fon Kodu: ZB.
Deniz Kolsandalcılarından Rizeli Mustafa istifa ettiğinden, yerine yine Rizeli Ahmed'in tayin olunduğu.

Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 > 2